Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН организира Втора годишна среща на младите български математици, която ще се проведе присъствено на 13 и 14 юни 2022 г в сградата на ИМИ-БАН. Целта на срещата е да събере заедно млади български математици, работещи по целия свят, и да запознае математическата общност у нас с някои от техните най-значими постижения.

Тази година докладите ще са посветени на теми от частни диференциални уравнения, теория на представянията, алгебрична геометрия, комбинаторика и кодиране. Гост на конференцията ще бъде проф. Юрий Чинкел от Института Курант в Нюйоркския университет, който е и директор на направление Математика и физически науки в Simons Foundation-частна фондация, една от най-големите благотворителни организации в САЩ.

На 14 юни 2022 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН ще се проведе кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени възможностите за професионална реализация, които предлагат Институтът по математика и информатика при БАН и някои от водещите български университети чрез националните и европейски научни програми, както и възможностите за реализиране на научни посещения, конференции и проекти, свързани с новата научна програма Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ).

Програмата, заглавията и абстрактите на докладите, се намират на уеб-страницата на Международния център.

Сподели