ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ (ПИКОМ)

ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ (ПИКОМ)

Дейностите по тази научна програма са свързани с предоставяне на изследователски и образователни възможности в ключови етапи на професионалното развитие на младите хора. Програмата се финансира от Министерство на образованието и науката, съгласно Постановление на Министерски съвет №54/15.04.2022 г.

Програма:
Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)

Норми:

  • Постановление на Министерски съвет №54/15.04.2022 г.;
  • Споразумение ДО1-67/05.05.2022;

ПИКОМ

Програмата Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ) се осъществява съвместно от Института по математика и информатика при Българската академия на науките, Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и е със срок за изпълнение до 31.12.2025 г.

Водеща цел на Програмата е да съдейства за изпълнение на стратегиите за развитие на висшето образование, науката и иновациите в сферата на математическите науки чрез провеждане на дейности, инспирирани от най-добрите европейски и световни практики за взаимодействие между наука, иновации и образование.

Програмата е насочена към поощряване на научните изследвания в приоритетни области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Дейностите по нея ще позволят интензифициране на връзките на математическата наука с образованието, бизнеса, държавните органи и с обществото като цяло.

Работните задачи по програмата ще консолидират научния потенциал в областта на математиката в България чрез насърчаване на взаимодействието между ВУ с капацитет в областта и БАН, с цел да се изгради критична маса от водещи учени от ново поколение в областта на математиката.

Визия, мисия и цели

Повишаване на изследователския капацитет

Българска академия на науките

Институт по математика и информатика

ИМИ е един от водещите научни институти на Българската академия на науките и единственият в областта на математиката. Мисията на института е развитие математиката и информатиката чрез научни и научно-приложни изследвания, както и участие в националните образователни програми и процеси на всички нива. още

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по математика и информатика

ФМИ дава на студентите си съвременна подготовка в професионалните направления Математика, Информатика и компютърни науки и Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии, като провежда редовно и задочно обучение в актуални специалности с професионално разработени динамични учебни планове и програми, адаптирани към потребностите на студентите и на пазара на труда.