Програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“

Дейностите по програмата Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ) са свързани с предоставяне на изследователски и образователни възможности в ключови етапи на професионалното развитие на младите хора.

Програмата се осъществява съвместно от Института по математика и информатика при Българската академия на науките, Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. ПИКОМ се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и е със срок за изпълнение до 31.12.2025 г.

Водеща цел на Програмата е да съдейства за изпълнение на стратегиите за развитие на висшето образование, науката и иновациите в сферата на математическите науки чрез провеждане на дейности, инспирирани от най-добрите европейски и световни практики за взаимодействие между наука, иновации и образование.

Създаване на динамична научно-изследователска среда в Международния център за математически науки (МЦМН), която да способства за обмен на идеи и създаването на партньорства с водещи международни учени.

Създаване на подходящи условия за интеграция и реинтеграция на млади учени, позволяващи им изграждане на собствени научни групи в страната.

Осигуряване на кариерно развитие на докторанти и постдокторанти в съвременни области на математическите науки с ключово значение.

Провеждане на специализирани курсове и семинари за магистри и докторанти, които да им осигурят по-добра кариерна ориентация и развитие.

Насърчаване на участието на жените в математиката чрез организиране на ежегодна конференция „Жените в математиката в югоизточна Европа“ и подпомагане участието на жените от българската математическа колегия в научни форуми на чуждестранни партньорски организации.

Надграждане на изследователския капацитет за решаване както на класически нерешени проблеми, така и на иновативни научни и научно-приложни задачи в областта на математиката и нейните приложения.

Реинтеграция  и кариерно развитие на перспективни учени в България с международно признати научни резултати.

Съвместно участие в нови проекти, реализиране на съвместни докторски и постдокторантски позиции, свързани с програмите за българо-американското научно-технологично сътрудничество и рамковата програма за наука и иновации на ЕС.

Възпроизводство на научния потенциал в областта на математиката, което да превърне математическата колегия в България в конкурентоспособна част от европейското и световното изследователско пространство.

Компоненти на програмата