Като част от действията, предприети за създаване на условия за интеграция и реинтеграция на млади учени в Института по математика и информатика, бе привлечен един млад български математик – Валдемар Цанов, който е завършил докторантура в Queen’s University и има хабилитация от Ruhr-Universität Bochum, Germany. Научните му изследвания са в областта на Геометрична инвариантна теория на флагови многообразия. Предложена му е едногодишна позиция, която стартира от 1 януари 2023 г., с тенденция за продължение и привличане на постоянна академична позиция в ИМИ-БАН.

С цел осигуряването на дългосрочни интеграционни позиции, на работа е привлечен и Александър Полянский (Alexander Polyanskii), PhD in Mathematics, Moscow State University, Russia. Неговите научни интереси са в областта на дискретната геометрия: задачи за покрития и опаковки, задачи тип Tverberg, задачи за множества с малко на брой разстояния.

През май 2023 г. стартира и 12-месечната позиция на Хамед Пежан (Hamed Pejhan), PhD in Mathematical Physics, Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran, чиито научни изследвания са в областта на теорията на представяния на групи и Квантовата теория на полетата в пространства със сигнатура.

За тези позиции бяха обявявани конкурси на европейския портал EURAXESS, като д-р Цанов беше избран като най-добър кандидат в първия конкурс, а д-р Полянски и д-р Пежан като най-добри във втория конкурс.

Сподели